Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

Duch svatý vydává svědectví o Ježíši.

Svědectví naší sestry Stáni Skuhravé o tom jak se setkala s Ježíšem.   (0:00)

 

  Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jan 14:12-21   (14:00)

   Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

 

První list Janův 3:8   (17:00)

   Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

 

Jan 1:4   (19:30)

   V něm byl život a život byl světlo lidí.

 

Jan 8:40   (21:00)

   Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal.

 

Jan 20:19   (22:00)

   Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“

 

Jób 1:21   (28:30)

   a pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Pán dal, Pán vzal; jméno Pánovo buď požehnáno.“

 

Jan 3:16   (29:30)

   Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

 

První list Janův 2:14   (34:00)

   Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.

 

Jan 15:26   (44:00)

   Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th