Stáhnout 

 

`Horlivost pro tvůj dům mne stráví.´

  

 Svědectví naší sestry: Terky Šímové.   (0:00)

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Jan 2:13-25 (2:30)

    Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel  a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mne stráví.´ Židé mu řekli: "Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?" On však mluvil o chrámu svého těla.  Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil.  Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku.

 

 Exodus 13:8-9   (8:30)

    V onen den svému synovi oznámíš: »To je pro to, co mi prokázal Pán, když jsem vycházel z Egypta«.  A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Pánův zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl Pán z Egypta

 

Matouš 15:8   (9:00)

   Oni ho sice ctili rty, ale jejich srdce bylo bylo od Boha daleko.

 

První list Korintským 3:16-17  (11:30)

   Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

 

Lukáš 11:17 (16:00)

   Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá.

 

 Lukáš 19:10   (31:10)

   Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

 

Marek 11:16-17   (31:30)

   nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím.  A učil je: "Což není psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy´? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů."