Stáhnout 

 

Bůh, který nikdy nelže.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

První list Janův 5:9-16 - Bible21. (1:00)

    Když přijímáme lidské svědectví, oč větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový.

 

Zjevení Janovo 3:8. (8:00)

   "Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. 

 

Kazatel 1:9 (10:00)

   Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. 

 

Zjevení Janovo 12:17 - Bible21    (13:30)

   Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. Zastavil se na mořském břehu. 

 

Jan 14:6. (13:00)

   Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 

 

Druhý list Petrův 2:22     (13:30)

   Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: 'Pes se vrátil k vlastnímu vývratku' a umytá svině se zase válí v bahništi. 

 

Exodus 26:30 - Bible21 (19:30)

   Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. 

 

Matouš 11:12 - Bible21 (20:30)

   Ode dnů Jana Křtitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují. 

 

Lukáš 11:52. (21:00)

   Běda vám zákoníkům! Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili." 

 

Genesis 6:4. (24:00)

   Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. 

 

Matouš 24:37. (25:30)

   Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: