Stáhnout 

 

Dobrý pastýř.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Jan 10:1-18    (0:00)
   "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.  Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.  Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.  Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.  Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají."  Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci.  Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.  Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.  Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.  Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.  Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.  Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.  Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.  Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,  tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.  Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.  Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.  Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."
 
Marek 15:30     (6:00)
    zachraň sám sebe a sestup s kříže!"   
 
Matouš 10:34-37      (9:00)
    Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a 'nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina'. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.  
 
Druhý list Timoteovi 4:3-4    (13:00)
   Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.  
 
Druhý list Petrův 2:19    (17:00)
    Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen.  
 
Jan 8:32     (17:30) 
    Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. 
 
Izaiáš 53:7      (19:00)
   Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. 
 
Ezechiel 34:11-16     (22:30)
    Toto praví Panovník Pán: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Pána. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit."  
 
Jan 10:27       (27:00)
    Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 
 
Jan 10:7     (30:30)
     Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. 
 
První list Korintským 11:23-27      (32:00)
    Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.