Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Obnovte se duchovním smýšlením.

 

Svědectví naší sestry Štěpánky.   (0:00)

Svědectví našeho bratra Igora Rogiho, o tom jak se setkal s Ježíšem.   (3:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Marek 10:18 - Lukáš 18:19   (7:30)

   Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš ‚dobrý‘? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.

 

Marek 3:28-35   (8:00)

   Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“ To pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha.“ Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel. Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“

 

Jan 10:30   (9:30)

   Já a Otec jsme jedno.“

 

Jan 1:14   (14:30)

   A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

 

Efezským 4:22-24  (36:30)

   Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

 

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th