Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Jeden Bůh a Otec všech.

 

Svědectví z Anglie - Jarda Šídlo.   (0:00)

 

   

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Efezským 4:1-13   (8:00)

   Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno: ‚Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.‘ Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

 

Genesis 2:7   (15:00)

   I vytvořil Pán Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

 

Jan 6:63   (16:30)

   Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

 

Jan 4:24   (16:30)

   Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

 

Židům 11:27   (23:00)

   Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl.

 

Lukáš 7:28   (29:30)

   Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten nejmenší v království Božím jest větší nežli on.

 

Jan 11:25   (30:30)

   Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

 

Matouš 28:18   (31:00)

   Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

 

Žalm 119:89   (32:00)

   Věčně, Páne, stojí pevně v nebesích tvé slovo.

 

 Lukáš 9:35   (38:00)

   A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“

 

Jan 11:25-26   (41:30)   

   Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th