Stáhnout

 

Chvála jako životní styl,

aneb živý vztah s Bohem.

 

 

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Marek 12:29-31. (2:00)
   Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, Pán, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Pána, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!' Druhé pak je toto: 'Miluj bližního svého jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není."
 
Deuteronomium 11:1 - Bible21. (3:30)
Proto miluj Pána, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidla, přikázání a zákony.
 
Lukáš 10:27. - Bible21 (4:00)
   Odpověděl: "‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'" 
 
Římanům 13:8-14. - Bible21. (6:00)
   Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď" a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona láska. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. 
 
Zjevení Janovo 3:15-20. - Bible21. (15:00)
   Znám tvé skutky - nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji - a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 
 
Jan 15:13. (22:30)
   Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
 
První list Korintským 13:5. (26:30)
   Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.