Stáhnout 

 

Dobrý boj jsem bojoval.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Druhý list Timoteovi 4:1-8   (0:30)
   Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:  Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.  Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.  Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.  Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu.  Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.  Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
 
Skutky 8: 3   (10:00)
    Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře.
 
Matouš 5:23-24   (25:30)
    Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.
 
Lukáš 15:17-20   (26:30)
    Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´ I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.
 
První list Korintským 10:31   (33:00)
    Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.