Stáhnout

 

Chvalte Pána v každý čas.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

První list Petrův 5:5 - Slovo na cestu. (3:00)
      Vy mladí, podřizujte se starším. Všichni mějte k sobě navzájem citlivý přístup a buďte pokorní, protože pro pokorné má Bůh zvláštní požehnání, ale obrací se proti pyšným. 
 
 
Efezským 5:20 - Slovo na cestu. (6:00)
     Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a za všechno děkujte Bohu Otci, jak to činil Ježíš Kristus, náš Pán.
 
 
Jakub 5:13 - Bible21.     (12:00) 
     Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. 
 
 
Židům 6:10-12 - Slovo na cestu.       (10:00)
     Bůh je spravedlivý, nezapomíná na vaši práci a věrnost jeho věci, na vaši minulou i přítomnou službu, kterou prokazujete těm, kteří jsou mu cele oddáni. Napomínám každého z vás k horlivosti. Nebuďte leniví a zachovejte si až do konce plnou naději. Nebuďte tupí. Řiďte se příkladem těch, kteří vírou a trpělivostí dosáhli splnění Božích slibů. 
 
 
Žalm 81:2-4 - Bible21.    (12:00)
    Zpívejte Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! Ať zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i citera! Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! 
 
 
Žalm 34:2-4 - Slovo na cestu .       (14:00)
     Velebit budu Pána v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky! Pánem pochlubím se z celé své duše, ať to slyší ponížení a ať se radují! Se mnou Pána oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! 
 
 
Matouš 6:24 - Bible21     (18:00)
    Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu."