Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

Bible je cesta k věčnému životu.

Svědectví našeho bratra Káji Šafaříka o tom jak se setkal s Ježíšem.   (0:00)

 

  Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jeremiáš 29:8-14   (9:30)

   Toto praví Pán zástupů, Bůh Izraele: Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mém jménu, já jsem je neposlal, je výrok Pánův. Toto praví Pán: Až se vyplní sedmdesát let Babylónu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Pánův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně , modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Pánův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Pánův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval.“

 

 Jan 14:6   (15:00)

   Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

 

Matouš 28:19   (15:30)

   Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

 

Jan 1:1   (16:30)

   Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

 

Jan 1:18   (18:00)

   Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

 

Exodus 23:20-21   (19:00)

   Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho, nevzdoruj mu, neboť přestupky vám nepromine, poněvadž v něm je mé jméno.

 

Jan 1:17   (25:00)

   Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

 

Skutky apoštolů 7:30   (25:30)

   Když uplynulo čtyřicet let, zjevil se mu na poušti u hory Sínaj anděl v plameni hořícího keře.

 

Matouš 7:6   (27:30)

   Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

 

Zjevení Janovo 3:17-19   (34:00)

   Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.

 

Zjevení Janovo 2:4-5   (37:00)

   Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th