Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Svědectví našeho bratra Radka Žižky o Božím volání.   (0:00)

 

  Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Žalm 107:19-20   (6:30)

   A když ve svém soužení úpěli k Pánu, zachránil je z tísně: seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy.

 

List Jakubův 5:13-18   (10:00)

   Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu.

 

List Židům 11:6   (12:30)

   Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

 

Matouš 6:6-8   (21:00)

   Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

 

Marek 11:22-24   (25:30)

   Ježíš jim odpověděl: „Mějte víru v Boha! Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

 

Marek 11:23   (26:00)

   Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. (Bible21)

 

Římanům 12:12   (28:30)

   Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

 

List Jakubův 4:3   (33:00)

   Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th