Stáhnout 

 

Jsme v rukou hrnčířových.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Jeremiáš 18:1-6   (0:30)
   Slovo, které se stalo od Pána k Jeremjášovi: "Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova." Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo Pánovo: "Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? je výrok Pánův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. 
 
Matouš 13:13     (3:30)
   Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. 
 
Izaiáš 20:2-4    (8:00)
    v onen čas promluvil Pán skrze Izajáše, syna Amósova: "Jdi a odpásej si z beder žíněnou suknici a zuj si opánky z nohou." On tak učinil a chodil nahý a bosý. I řekl Pán: "Jako chodí můj služebník Izajáš nahý a bosý po tři roky na znamení a předzvěst pro Egypt a pro Kúš, tak požene asyrský král zajatce egyptské a vysídlence kúšské, mladíky i starce, nahé a bosé, s odhaleným zadkem, Egyptu k hanbě. 
 
Izaiáš 6:8      (9:30)
   Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" 
 
Jeremiáš 18:4   (14:00) 
   Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo být správné. 
 
Římanům 9:21     (21:30)
   Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? 
 
Genesis 2:7      (24:00)
    I vytvořil Pán Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. 
 
Izaiáš 64:7     (24:30)
    Ale nyní, Pane, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou. 
 
Izaiáš 45:9   (25:30)
    Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" a tvůj výrobek: "On nemá ruce"? 
 
Žalm 103:14    (26:30)
    On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.