Stáhnout

 

2019 04 28 Shromazdeni Pastor Ko 06

Láska k Bohu.

 

 

 

Do českého jazyka tlumočí: Sangyee Nam.

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 Jan 21:15-17. (6:00)

    Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ mě více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas mé beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův, miluješ mě?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že tě mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o mé ovce." Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš mě rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš mě rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas mé ovce.

Matouš 28:18-20. (10:30)
    Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

Marek 16:15. (11:00)
    Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Skutky 1:8. (11:30)
    Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa."

Izaiáš 53:6. (23:30)
     My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Pán ale uvalil na něj provinění nás všech.

Římanům 5:8-10. (24:00)
    Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život!

První list Janův 4:9-10. (26:00)
    V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.