Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

 

Stáhnout

  

 

 

Pohleďte na Ježíše.

(Společné shromáždění v Holýšově).

 Do českého jazyka tlumočí: Daniel Nam. 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jan 1:1   (1:00)

   Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

 

Jan 1:14   (1:30)

   A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

 

Genesis 1:1-2   (2:30)

   Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

 

Zjevení Janovo 4:1-4   (7:30)

   Potom jsem měl vidění: Hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl: „Pojď sem, a ukážu ti, co se má stát potom.“ Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem trůnu duha jako smaragdová. Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.

 

Zjevení Janovo 4:6-8   (8:00)

   a před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu: První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu. Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

 

První kniha Paralipomenon 12:33   (21:00)

   Z Isacharovců přišli znalci časů, kteří poučovali Izraele, co má dělat. Jejich vůdců bylo dvě stě; všichni jejich bratří se řídili jejich pokyny.

 

Zjevení Janovo 6:1   (24:00)

   Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: „Pojď!“

 

Zjevení Janovo 6:3   (25:30)

   Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“

 

Zjevení Janovo 6:5   (26:30)

   Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.

 

Jan 14:8-9   (27:00)

   Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?

 

Zjevení Janovo 6:7   (28:00)

   A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th