Stáhnout

 

SangyeeNam

Spasení, Duch svatý a svědek.

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 

 

Skutky 8:1-8.    (4:00)
     Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. 
 
Skutky 1:8.    (4:00)
    ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 
 
Jan 20:22.    (10:30)
    Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. 
 
První list Korintským 12:3. (11:30)
     Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: "Ježíš buď proklet", a že nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán", leč v Duchu svatém. 
 
Římanům 8:16.     (13:30)
    Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 
 
Jan 11:25.   (26:00)
     Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.