Stáhnout 

 

Bůh, který je světlem.

  

Svědectví: Markéta Březinová. (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První list Janův 1:1-5 - Bible21 (9:00)

   Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. 

 

Genesis 1:3-4 - ČSP. (11:30)

   I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. 

 

Matouš 13:30 - Bible21. (12:30)

   Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.'" 

 

Jan 1:5 - Bible21. (14:30)

   A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. 

 

Exodus 10:21-23 - ČEP  (16:00)

   Pán řekl Mojžíšovi: „Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota, že se dá nahmatat.“ Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny. Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

 

Jan 14:6 - Bible21. (19:00)

"Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 

 

List Judův 1:13 - Bible21. (19:30)

   divoké mořské vlny chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. 

 

 Římanům 9:15 - Bible21. (29:00)

   Už Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." 

 

Jan 16:27 - Bible21   (30:00)

   Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.