Stáhnout

S nikým se nesrovnávej.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 Genesis 4:1-8 - Slovo na cestu. (3:00)
      Zanedlouho přišla Eva se svým mužem Adamem do jiného stavu a porodila syna Kaina. Když se narodil, neskrývala Eva svoji radost a řekla: "S Pánovou pomocí jsem přivedla na svět muže." Za nějaký čas se jí narodil ještě druhý syn Ábel. Když oba synové vyrostli, stal se z Ábela pastýř ovcí a z Kaina zemědělec. Po nějaké době přinesl Kain Pánu obětní dar z toho, co se mu urodilo, zatímco bratr Ábel vybral ze svého stáda nejlepší kusy prvorozených ovcí s jejich tukem a oba předložili své dary Pánu. Pán Ábelovu oběť přijal, ale na to, co přinesl Kain, ani nepohlédl. Kaina to samozřejmě nesmírně zklamalo a rozhněvalo, až se mu zlostí zkřivila tvář a byl vzteky celý bez sebe. "Proč se tolik hněváš," zeptal se Kaina Pán. "Vzteky ti úplně potemněl obličej i rozum. Myslíš si snad, že mám raději tvého bratra než tebe? Copak nechápeš, že když budeš konat, co je správné, přijmu i tvé dary, a naopak nebudeš-li tak činit, dáváš obrovskou příležitost zlu, aby tě cele ovládlo a přivedlo do záhuby? Uvědom si, že s mou pomocí můžeš nad zlem zvítězit!" Nicméně Kain si z Božích rad nevzal žádné poučení a namísto toho vymyslel plán pomsty. Vyzval svého bratra, aby s ním šel na pole, kde nic netušícího Ábela napadl a zabil. 
 
Marek 9:33-41 - Slovo na cestu. (21:00)
     Potom se vrátili do Ježíšova příbytku v Kafarnaum. Tam se Ježíš zeptal svých učedníků, o čem se to cestou dohadovali. Oni však mlčeli. Přeli se totiž, kdo z nich je významnější. Ježíš se posadil a shromáždil je kolem sebe."Kdo chce být na prvním místě u mne, bude u lidí jako ten poslední a všem bude sloužit," řekl. Pak k sobě zavolal malé děcko a vzal je před nimi do náruče se slovy: "Kdo se zastane takového dítěte a přijme ho v mém jménu, přijímá mne. Nepřijímá však jenom mne, ale i toho, který mne poslal."  "Mistře," hlásil mu Jan,"viděli jsme člověka, který tvým jménem vyhání démony, a nebyl to nikdo z našich. Zakázali jsme mu to, když mezi nás nepatří."  "Neměli jste mu bránit," odpověděl Ježíš."Vždyť přece žádný, kdo v mém jménu učiní zázrak, nemůže se hned po tom obrátit proti mně. Kdo není proti nám, je s námi.  A kdyby vám někdo podal sklenici vody jen proto, že jste moji - říkám vám, nepřijde o svou odměnu. 
 
Lukáš 18:9-14 - Slovo na cestu.     (25:30)
   Těm, kteří si myslí, že jsou bez chyby, a dívají se na druhé spatra, vyprávěl Ježíš toto podobenství:  "Dva muži přišli do chrámu, aby se pomodlili; jeden farizej a druhý publikán.  Farizej si stoupl dopředu a modlil se: ‚Bože děkuji ti, že nejsem tak chamtivý, nečestný nebo rozbíječ rodiny jako ostatní lidé, třeba jako tady ten výběrčí daní. Dvakrát týdně se postím a dávám ti desetinu ze všech svých příjmů.' Ten výběrčí stál úplně vzadu, hlavu měl skloněnou, ani se neodvážil pohlédnout vzhůru. Na znamení lítosti se bil do prsou a modlil se: ‚Bože, slituj se nade mnou, jsem velký hříšník.'" Ježíš uzavřel: "Publikán nebyl v chrámu nadarmo; Bůh ho vzal na milost, ale toho farizeje si ani nevšiml. Každý, kdo vynáší sám sebe, bude pokořen, a kdo se před Bohem koří, bude povýšen."