Stáhnout

 

Bůh je naše světlo a síla.

 

Společné shromáždění v Plzni.

(Do českého jazyka tlumočí: Daniel Nam)

Sangyee Nam

Úvod.    (0:00)

David Price    (3:00)
 
 
Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:
 
 
Genesis 8:22. (3:30)
     Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země." 
 
Matouš 13:24. (5:00)
    Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.  
 
Matouš 13:36-43. (5:30)
     Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: "Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!" On jim odpověděl: "Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království,plevel jsou synové toho zlého; nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!" 
 
 Ozeáš 10:12. (10:00)
     Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Pána. Až přijde, svlaží vás spravedlností. 
 
Efezským 6:8. (24:00)
     Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. 
 
 
 
Kelton Black    (26:00)
 
Žalmy 27:1-3. (35:00)
     Davidův. Pán je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Pán je záštita mého života, z koho bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopýtli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.