Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Pravda která nás činí a učiní svobodnými.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jan 8:31-35   (1:30)

   Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.

 

Ezechiel 37:1-4   (9:30)

   Spočinula na mně ruka Pánova. Pán mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne: „Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?“ Odpověděl jsem: „Panovníku Hospodine, ty to víš.“ Tu mi řekl: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Pánovo slovo!

 

První Samuelova 3:21   (10:30)

   Pán se mu dával i nadále vidět v Šílu; Pán se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým slovem.

 

Jan 14:6   (14:00)

   Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

 

Židům 12:6   (15:00)

   Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.‘

 

První list Korintským 6:12   (19:30)

   Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit.

 

Jeremjáš 1:12   (23:00)

   Pán mi řekl: „Viděl jsi dobře. Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo.“

 

List Jakubův 4:7   (26:30)

   Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

 

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th