Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout 

Bůh který je svobodný.

  

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Jan 8:23-36 - Bible21. (0:00)

   Odpověděl jim: "Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že ‚já jsem,' zemřete ve svých hříších." "A kdo jsi?" zeptali se ho. "Říkám vám to už od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten, který mě poslal, je ovšem pravdomluvný a já říkám světu, co jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci. Proto jim Ježíš řekl: "Až vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak mě naučil Otec. Ten, který mě poslal, je se mnou. On mě nenechal samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo símě!" ohradili se. "Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. 

 

Jan 1:18. (2:00)

   Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl. 

 

Lukáš 5:8. (9:00)

   Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný." 

 

 Jan 15:27. (20:30)

   Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.

 

Marek 9:7. (21:30)

   Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“

 

První list Korintským 2:9-10 - Bible21   (34:30)

   Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“ Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny.

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th