Stáhnout

 

 

Skutky lásky.

 

 

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Jan 15:13 - Bible21.   (1:30)
    Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 
 
Lukáš 7:47 - Bible21 (6:00)
     Proto ti říkám: Je jí odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo. 
 
Jan 13:35 - Bible21. (10:00)
    „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým.“ 
 
Jan 14:19-21 - Bible21. (16:00)
   Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ 
 
První list Korintským 11:23-29. (28:30)
    Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení.