Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout 

 

Desátek je cesta k Bohu.

  

 

 

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Daniel 3:1-12   (0:00)

   Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla šedesát loket a šířka šest loket. Postavil ji na pláni Dúra v babylónské krajině.  Král Nebúkadnesar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebúkadnesar postavil.  Tehdy se shromáždili satrapové, zemští správcové a místodržitelé, poradci, správcové pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, kterou král Nebúkadnesar postavil. Stáli proti soše, kterou postavil Nebúkadnesar. Hlasatel mocně volal: "Poroučí se vám, lidé různých národností a jazyků:  Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebúkadnesar.  Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece." Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klaněli se před zlatou sochou, kterou král Nebúkadnesar postavil. V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce.  Hlásili králi Nebúkadnesarovi: "Králi, navěky buď živ!  Ty jsi, králi, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece.  Jsou zde muži Judejci, které jsi pověřil správou babylónské krajiny, Šadrak, Méšak a Abed-nego. Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz, tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se neklanějí."

 

 Daniel 2:37-38   (4:30)

    Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava.

 

Matouš 23:23   (18:00)

   Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.

 

Matouš 5:17-18   (18:30)

   Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám,: Dokud  nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

 

Jan 14:15   (21:00)

   Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání

 

 Malachiáš 3:6-12   (23:00)

   Já Pán jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými.  Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, praví Pán zástupů. Ptáte se: »Jak se máme vrátit?« Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě okrádáme?« Na desátcích a na obětech pozdvihování.  Jste stiženi kletbou protože, mě okrádáte, celý ten pronárod!  Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou, praví Pán zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví Pán zástupů. Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Pán zástupů."

 

 Římanům 11:16   (26:30)

Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb.; je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. 

 

 Jakub 4:7   (28:00)

   Přibližte se k Bohu, a Bůh se přiblíží k vám. 

 

Matouš 4:8-9   (38:00) 

   Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu  a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."

 

Matouš 28:18   (38:00)

 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.   

 

Matouš 13:45-46    (38:30)

   Podobenství o perle:   Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.

hostgator coupon code 30 off
Friday the 24th