Designer: Joomla 3.2 Templates Free

Stáhnout

 

 

Slovo které bylo na počátku.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První list Petrův 1:18-25   (0:30)

   Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť ‚všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Panovo zůstává na věky‘ – to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.

 

 

Genesis 1:28   (3:30)

   A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“

 

Jan 4:24   (4:30)

   Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

 

Malachiáš 2:15   (7:30)

   Tak nejednal ten jeden, který měl částku ducha. Oč usiloval ten jeden? O Boží potomstvo. Střezte svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí.

 

Druhý list Petrův 3:8   (8:30)

   Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.

 

Jan 3:3   (10:00)

   Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“

 

Efezským 4:6   (12:30)

   jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

 

Lukáš 19:22-24   (22:30)

   Řekne mu: ‚Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je byl teď vybral i s úrokem.‘ Své družině pak řekl: ‚Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!‘

 

hostgator coupon code 30 off
Friday the 24th