Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Stát před Otcem v jednotě ducha.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Efezským 2:11-22   (1:30)

   Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

 

Jan 8:32   (6:00)

   Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

 

Matouš 28:19   (6:00)

   Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

 

Jan 8:35   (11:30)

   Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.

 

Jan 14:6   (11:30)

   Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

 

Matouš 24:36   (15:30)

   O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

 

Numeri 33:4   (27:30)

   zatímco Egypťané pohřbívali ty, které mezi nimi Pán pobil, všechny prvorozence. Pán totiž vykonal soudy nad jejich božstvy.

 

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th