Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

Svědectví: Petra Šídlová.   (0:00)

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Matouš 7:21-29   (2:30)

   Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘ A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.

 

Jeremiáš 16:16   (12:00)

   „Hle, já posílám k mnohým rybářům, je výrok Pánův, a ti je vyloví jako ryby , pak také pošlu k mnohým lovcům a ti je budou lovit na každé hoře a na každém pahorku a ve skalních trhlinách.

 

Exodus 13:22   (13:00)

   Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci.

 

První Královská 14:15   (14:00)

   Pán bude bít Izraele, takže se bude klátit jako rákosí ve vodě, vyrve Izraele z dobré země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je až za Řeku, protože si dělali posvátné kůly a Pána uráželi.

 

Jan 10:30   (20:00)

   Já a Otec jsme jedno.“

 

Genesis 3:14   (20:30)

   I řekl Pán Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.

 

Židům 12:16-17   (23:00)

   Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal.

 

První list Tesalonickým 5:2   (25:00)

    Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.

 

Jan 5:17   (26:30)

   On však jim odpověděl: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“

 

Jan 17:16   (28:00)

   Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

 

Lukáš 13:4   (29:00)

   Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma?

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th