Stáhnout

 

Církev = lidé.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

Lukáš 12:31. (4:00)
     Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.

Římanům 14:1-13. (6:00)
     Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno: 'Jako že jsem živ, praví Pán, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.' Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.

Římanům 14:11-13 - Slovo na cestu. (8:00)
     ,Vždyť je psáno: „Každé koleno přede mnou poklekne, každý jazyk mě bude velebit.“ Každý sám za sebe bude skládat účty Bohu. Nechte už tedy vzájemného kritizování; raději se mějte na pozoru, aby váš bratr neklopýtl a nepadl vaší vinou.

Efezským 5:21-23. (11:30)
     V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.

Matouš 16:13-19. (17:00)
    Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Oni řekli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekl jim: "A za koho mne pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi."

Matouš 16:21-23. (19:30)
    Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: "Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!" Ale on se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"

Jan 21:15-17 - Slovo na cestu. (20:30)
     Když pojedli, rozvinul se mezi Ježíšem a Petrem tento rozhovor: „Šimone, miluješ mne více než ostatní?“ „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ „Pas mé beránky!“ Podruhé se zeptal: „Miluješ mne, Šimone?“ „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ „Pečuj o mé ovce!“ Zeptal se ho ještě potřetí: „Šimone, máš mne rád?“ Petra zarmoutilo, že se ho potřetí zeptal, zda ho má rád, a odpověděl: „Pane, ty víš všechno, i to, že tě mám rád.“ „Starej se o mé ovečky! “ 

 

Stáhnout

 

2019 04 28 Shromazdeni Pastor Ko 06

Láska k Bohu.

 

 

 

Do českého jazyka tlumočí: Sangyee Nam.

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 Jan 21:15-17. (6:00)

    Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ mě více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas mé beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův, miluješ mě?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že tě mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o mé ovce." Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš mě rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš mě rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas mé ovce.

Matouš 28:18-20. (10:30)
    Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

Marek 16:15. (11:00)
    Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Skutky 1:8. (11:30)
    Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa."

Izaiáš 53:6. (23:30)
     My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Pán ale uvalil na něj provinění nás všech.

Římanům 5:8-10. (24:00)
    Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život!

První list Janův 4:9-10. (26:00)
    V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

Zvukový záznam ze semináře na téma: Vnitřní uzdravení a ovládání hněvu.

Tento seminář se konal 27.4.2019 a připravila si ho naše sestra z Jižní Koreje: profesorka Bunhung LEE.
(Do českého jazyka tlumočí: Sangyee Nam)

 

Vnitřní uzdravení a ovládání hněvu - část 1.

 

 

Ke stažení zde:       2019-04-27 Bunhung LEE - Seminář: Vnitřní uzdravení a ovládání hněvu (1.část)

 

 

Vnitřní uzdravení a ovládání hněvu - část 2.

 

 

Ke stažení zde:       2019-04-27 Bunhung LEE - Seminář: Vnitřní uzdravení a ovládání hněvu (2.část)


 

Vnitřní uzdravení a ovládání hněvu - část 3.

 

 

Ke stažení zde:        2019-04-27 Bunhung LEE - Seminář: Vnitřní uzdravení a ovládání hněvu (3.část)


 

 

 

Stáhnout

 

SangyeeNam

Štěpánova víra.

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 

 

Skutky 7:54-60. (5:00)
    Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží." Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích!" To řekl a zemřel. 
 
Jan 11:25-26. (12:00)
    Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" 
 
Skutky 2:31-32. (13:30)
    viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. 
 
Skutky 3:15. (14:00)
    Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. 
 
Skutky 4:10. (15:00)    
    vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. 
 
Římanům 10:9. (15:30)
   Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 
 
První list Korintským 15:12-14. (20:30)
     Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, 
 
Skutky 7:56-58.       (23:30)
   a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. 
 
Žalmy 121:1-2. (24:30) 
      Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Pána, on učinil nebesa i zemi. Pomoc mi přichází od Pána, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. 
 
Židům 12:1-2. (26:30)
     Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. 
 
Jan 11:41 (29:30)
      Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. 
 
Matouš 14:19. (30:30)
     Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. 
 
Lukáš 23:34. (31:30)
     Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem. 
 
Lukáš 23:46. (32:00)
      A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal.

Stáhnout 

 

Jsme v rukou hrnčířových.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Jeremiáš 18:1-6   (0:30)
   Slovo, které se stalo od Pána k Jeremjášovi: "Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova." Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo Pánovo: "Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? je výrok Pánův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. 
 
Matouš 13:13     (3:30)
   Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. 
 
Izaiáš 20:2-4    (8:00)
    v onen čas promluvil Pán skrze Izajáše, syna Amósova: "Jdi a odpásej si z beder žíněnou suknici a zuj si opánky z nohou." On tak učinil a chodil nahý a bosý. I řekl Pán: "Jako chodí můj služebník Izajáš nahý a bosý po tři roky na znamení a předzvěst pro Egypt a pro Kúš, tak požene asyrský král zajatce egyptské a vysídlence kúšské, mladíky i starce, nahé a bosé, s odhaleným zadkem, Egyptu k hanbě. 
 
Izaiáš 6:8      (9:30)
   Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" 
 
Jeremiáš 18:4   (14:00) 
   Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo být správné. 
 
Římanům 9:21     (21:30)
   Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? 
 
Genesis 2:7      (24:00)
    I vytvořil Pán Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. 
 
Izaiáš 64:7     (24:30)
    Ale nyní, Pane, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou. 
 
Izaiáš 45:9   (25:30)
    Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" a tvůj výrobek: "On nemá ruce"? 
 
Žalm 103:14    (26:30)
    On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.