Zvukový záznam z této biblické školy.

 

 

Ke stažení zde:    2019-05-25 Biblická škola Logos - Richard Valkanet - Téma: Křesťanské vůdcovství - Lekce 1.

 

 

 

Ke stažení zde:   2019-05-25 Biblická škola Logos - Richard Valkanet - Téma: Křesťanské vůdcovství - Lekce 2.

 

 

Ke stažení zde:   2019-05-25 Biblická škola Logos - Richard Valkanet - Téma: Křesťanské vůdcovství - Lekce 3.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://berea.cz/kazani/seminare/101-kveten-2019#sigFreeId825fa3a09c

 

Stáhnout

 

Společné shromáždění v Plzni.

 Richard Valkanet IMG

 

 

Do českého jazyka tlumočí: Daniel Nam

 

 

 

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 

Lukáš 2:25-34.   (6:00)
     V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Pánova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael." Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat 

 

Stáhnout

 

SangyeeNam

Spasení, Duch svatý a svědek.

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 

 

Skutky 8:1-8.    (4:00)
     Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. 
 
Skutky 1:8.    (4:00)
    ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 
 
Jan 20:22.    (10:30)
    Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. 
 
První list Korintským 12:3. (11:30)
     Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: "Ježíš buď proklet", a že nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán", leč v Duchu svatém. 
 
Římanům 8:16.     (13:30)
    Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 
 
Jan 11:25.   (26:00)
     Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 

Stáhnout 

 

Radost z návratu do domu Otce.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

Jan 14:1-10 (0:30)
    "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte." Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli." Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!" Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.

Jan 14:1 - Bible21 (3:30)
   "Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne.

Matouš 26:41 (5:00)
   Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé."

Abakuk 3:17-18 - Bible21 (7:00)
   I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Pánu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci.

Filipským 4:6-7 (8:00)
   Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

První list Tesalonickým 4:16-17 (17:00)
    Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 

První list Korintským 2:9 (20:30)
    Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.'

Zjevení Janovo 22:3-5 (21:00)
    A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků.

Jan 14:8 (22:30)
    Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!"