Stáhnout

 

Nepromarněte tento čas.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 Martin Juha

 Efezským 5:15-20 - Bible21.      (0:30)

      Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
 
Efezským 4:11-13.      (6:30)
      A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. 
 
Marek 16:15-16.      (9:00)
       A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

 

Jaroslav Šídlo

 

 

Efezským 5:16.         (16:30)
       nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
 
První list Janův 5:4        (25:30)
         neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 
 
První list Korintským 15:57-58        (30:00)
          Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 

 

SangyeeNamSangyee Nam

 

Efezským 5:15      (34:00)
      Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete,
abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; 
 
Lukáš 17:26-27.       (37:30)
       Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka:
Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu
a přišla potopa a zahubila všechny. 
 
První list Tesalonickým 5:2       (38:30)
       Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci.