Musíme vejít do Božího království
 
Speciálně oddělený den.   (1:00)
 
Lukáš 18:15-17   (3:00)
   Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“
 
Jak můžeme porozumět Bibli?   (4:30)
 
Jsme spojeni v Kristu Ježíši.   (6:30)
 
Nezáludnost Božích dětí.   (9:00)
 
Buď jednoduchý.   (15:00)
 
Co znamená být jednoduchý.   (17:00)
 
Náš duch jde proti záležitostem tohoto světa.   (26:00)
 
Prostor pro Boží slovo.   (30:00)
 
Jan 6:70   (33:00)
   Ježíš jim odpověděl: „Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“
 
Boha nemůžeme poznat rozumem.   (36:30)
 
Vytrvalost až do konce.   (40:30)

Máme dvě cesty
 
Láska, která mění lidské životy.   (4:00) 
 
Jan 10:27   (6:00)
   Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou.
 
Neuvážené kroky a rozhodnutí.   (9:00)
 
Odpovědný život.   (13:00)
 
Boží vůle je následovat Ježíše.   (16:00)
 
Matouš 7:13-14   (21:30)
   Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
 
Lidé na široké cestě.   (23:30)
 
Na které cestě se nacházíme?   (27:30)
 
Co nabízí tento svět.   (32:30)
 
Následky neodpovědného jednání.   (41:00)
 
Nejvyšší milost.   (43:30)
 
Druhý list Petrův 2:19   (44:00)
   Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen.
 
Skutečná svoboda přichází skrze Ježíše.   (45:00)
 
Jan 8:32   (47:30)
   Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
 
Světlo do života člověka.   (52:00)
 
Autorita Božích dětí.   (58:00)
 
Bůh odhaluje vše podstatné k našemu životu.   (61:00)

Mít podíl na stolu Páně.
 
Náš základ je Ježíš Kristus.   (3:00)
 
Matouš  5:48   (5:00)
   Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
 
Lukáš 11:21-26   (7:30)
   Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky.“
 
Efezským  5:14   (10:00)
   A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
 
Potřebujeme Boží moc.   (11:00)
 
Život plný radosti.   (16:00)
 
Zacharjáš  2:12   (20:00)
   Toto praví Pán zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.
 
Náš život od Božího pohledu.   (23:00)
 
Jan  5:14   (31:30)
   Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!“
 
První list Korintským 10:18-21   (37:00)
   Pohleďte na Izraelský lid: Nespojuje ty, kteří jedí oběti, společenství oltáře? Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.
 
Druhý list Korintským 6:17   (42:00)
   A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Pán a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘
 
Tři základní věci, které Bůh požaduje.   (43:30)

Kdo je z Boha, slyší Boží řeč.
 
První list Janův 4:1-6   (2:00)
   Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.
 
Jsme duchovní bytosti.   (4:00)
 
Kdo nezná Boha, nemá klid.   (7:00)
 
Potřebujeme usilovat o svou víru.   (10:00)
 
Člověk potřebuje žít pro Boha.   (14:00)
 
Síla k rozhodnutí.   (19:30)
 
Jób 2:2   (22:30)
   Pán se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Pánu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.
 
Jób 1:4   (25:00)
   Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali i své tři sestry, aby s nimi hodovaly a pily.
 
Římanům  3:23   (25:30)
   všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
 
Špatné věci v našem životě.   (28:00)
 
Jan 6:68   (31:00)
   Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
 
Jak trávíme svůj čas.   (33:30)
 
Leviticus 17:11   (42:00)
   V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní , se získává smíření.