Nesejou, nežnou a přece je živí Otec nebeský.
 
Matouš 6:24-34   (2:30)
   Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
 
Pomíjivost majetku.   (7:00)
 
Nemůžeme sloužit Bohu i majetku.   (11:30)
 
Starost o náš život.   (14:30)
 
Život víc než pokrm.   (17:30)
 
Plánování, největší problém našeho života.   (20:00)
 
Nemůžeme prodloužit svůj život.   (25:00)
 
Následky špatného jednání.   (28:00)
 
Bůh nám chce dát dobré věci.   (31:00)
 
Co je křesťanství.   (37:30)
 
Potřebujeme si vážit sami sebe.   (39:00)

Víra 

 
 
 
Druhý list Tesalonickým 1:3   (0:30)
   Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.
 
Stejné slovo, různí lidé.   (7:00)
 
Nejdůležitější věc v křesťanském životě.   (9:30)
 
Různé druhy víry.   (12:30)
 
Naše víra musí růst.   (18:30)
 
Židům 11:24-26   (21:30)
   Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem než na čas žít příjemně v hříchu; a Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě.
 
Široká oblast víry.   (26:30)
 
Musíme zkoumat sami sebe.   (35:30)
 
Každý máme hodnotový systém.   (41:00)

Otcova láska
 
Co přijímáme od Pána.   (6:30)
 
Židům 11:1-2   (8:30)
   Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.
 
Jediná věc, která nás spojuje s Bohem.   (11:30)
 
Zdroj nejvyššího dobra.   (12:30)
 
Žalm 103:1-5   (15:00)
   Dobrořeč, má duše, Pánu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Páinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
 
První list Janův 1:9   (20:30)
   Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
 
Přijímání skrze víru.   (28:00)
 
Bez víry nelze žít s Bohem.   (31:00)

Boží království je mezi námi.   (2:00)
 
Genesis 37:2-11   (3:00)  
   Toto je rodopis Jákobův. Sedmnáctiletý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim totiž: „Slyšte prosím, jaký jsem měl sen: Vážeme na poli snopy. Tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se mému snopu.“ Bratři mu odpověděli: „To budeš nad námi kralovat jako král či mezi námi vládnout jako vladař?“ A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům: „Měl jsem opět sen: Klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd.“ To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl: „Jaký žes to měl sen? Že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi?“ Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet.
 
Bůh zůstává stále stejný navěky.   (6:00)
 
První list Timoteovi  6:16   (6:30)
   On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
 
Potřebujeme poznat, kdo je Bůh Otec.   (9:30)
 
Bůh žádá, abychom milovali Syna.   (15:00)
 
První list Janův  4:8   (16:00)
   Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
 
První list Janův  4:16   (16:00) 
   Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
 
Bez Syna není spasení.   (19:00)
 
Jan  1:29   (19:30)
   Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
 
Naše nejvyšší naděje je věčný život.   (22:00)
 
Navzdory všemu musíme držet svoji víru.   (28:00)
 
Těžkosti a pokušení v našem životě.   (32:30)
 
Genesis 50:20   (38:30)
   Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme , zachoval naživu četný lid.
 
Co skutečně v životě chceme.   (46:00)