Modlitební život
 
Jan 15:7-10   (1:00)
   Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
 
Jediné, co potřebujeme dělat, je poslouchat Otce.   (4:00)
 
Modlitba nás pozvedá.   (9:30)
 
Kdo se modlí, zůstává v Boží přítomnosti.   (15:30)
 
Skutečná svoboda je dílem modlitby.   (17:30)
 
Bůh tě chce používat.   (26:00)
 
Lukáš 11:24-26   (26:30)
   Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky.“
 
Žijeme, abychom měli věčný život.   (35:00)
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2015-03-29_Petr-Brezina.mp3)2015-03-29_Petr-Brezina.mp3 9492 kB

Víra
 
Slovo Boží uzdraví naší duši.   (2:30)
 
Židům 11:8-12   (4:00)
   Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení, a upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, ‚jako bezpočtu je hvězd na nebi a jako je písku na mořském břehu‘.
 
Víra znamená překonat fyzické hranice.   (5:30)
 
Bůh může udělat v našem životě absolutně všechno.   (7:30)
 
Naplnění naší víry.   (11:30)
 
Kde začíná víra.   (13:00)
 
Víra zůstává navěky stejná.   (18:00)
 
Naše pravá vlast.   (22:00)
 
Lukáš  9:58   (25:00)
   Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“
 
Matouš 12:50   (26:00)
   Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“
 
Co je naše touha.   (30:00)
 
Vše, co náš Bůh učí, je o věčnosti.   (33:00)
 
Žij svůj vlastní příběh víry.   (37:30)

Bojuj jako žena!
 
Exodus 1:8-22, 2:1-10   (3:00) 
   V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: „Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země.“ Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pitom a Raamses. Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa: „Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej; bude-li to dcera, aťsi je naživu.“ Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: „Co to děláte, že necháváte hochy naživu?“ Porodní báby faraónovi odvětily: „Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde.“ Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům. Ale farao všemu svému lidu rozkázal: „Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu; každou dceru nechte naživu.“ Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po tři měsíce. Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Tu sestoupila faraónova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. Vtom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla: „Je z hebrejských dětí.“ Jeho sestra se faraónovy dcery otázala: „Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila?“ Faraónova dcera jí řekla: „Jdi!“ Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraónova dcera jí poručila: „Odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím.“ Žena vzala dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraónově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš (to je Vytahující) . Řekla: „Vždyť jsem ho vytáhla z vody.“
   
Bůh chce ochránit život.   (15:00)
 
Pět odvážných žen.   (23:00)
 
První list Petrův 3:7   (24:30)
   Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.
 
Jedinečná výhoda žen.   (29:30)
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2015-03-15_Maria-Nam.mp3)2015-03-15_Maria-Nam.mp3 8162 kB

Trpělivost, která zná nebe.
 
Židům 6:11-15   (1:00)
   Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje; proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi. Poněvadž při nikom vyšším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém: ‚Hojně ti požehnám a dám ti mnoho potomků.‘ A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu.
 
Privilegium učedníků Ježíše Krista.   (2:30)
 
Ježíš buduje svoji církev.   (7:30)
 
Jsme odděleni od tohoto světa.   (11:00)
 
Naše víra musí být uznána Bohem.   (15:30)
 
Poznat Boha je dlouhá cesta.   (17:30)
 
Matouš 12:30   (21:00)
   Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
 
Bůh nám svěřil své slovo.   (26:30)
 
Potřebujeme hledat řešení v Ježíši.   (34:00)
 
Žalm 43:5   (35:30)
   Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu , své spáse. On je můj Bůh.
 
Zjevení Janovo  3:16   (39:00)   
   Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
Attachments:
URLDescriptionFile size
Access this URL (http://www.berea.cz/music/2015-03-08_Petr-Brezina.mp3/)2015-03-08_Petr-Brezina.mp3 0 kB

Ježíš je Mesiáš, Syn Boha živého
 
Matouš 16:13-17   (0:00)
   Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
 
Co je dobro, co je zlo.   (4:00)
 
Čtyři dobré zprávy pro ty, co hledají Boha.   (10:00)
 
Máme důvod se radovat.   (12:30)
 
Bůh Otec je ten, komu je všechno možné.   (20:00)
 
Marek 14:36   (21:30)
   Řekl: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“
 
Jsme užiteční?   (25:00)
 
Jan 17:5   (28:00)
   A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.
 
Strach nepatří do myšlení Božích dětí.   (33:00)
 
Druhý list Tesalonickým 2:11   (36:00)
   ...a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
 
První list Janův 1:7   (40:00)
   Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2015-03-01_Petr-Brezina.mp3)2015-03-01_Petr-Brezina.mp3 9666 kB