Dvě velká Boží zaslíbení
 
Deuteronomium 6:4-5   (8:30)
   Slyš, Izraeli, Pán je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
 
Marek 12:28-30   (10:30)
   Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Pán, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Pána, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘
 
Marek 12:33-34   (11:00)
   a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.
 
Jan 14:15   (15:00)
   Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.
 
Jan 14:21   (15:30)
   Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
 
Židům 8:10   (44:00)
   A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Pán: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
 
21.6.2015   Jurek a Alicja Lazarczykovi
(Do českého jazyka tlumočí: Zuzana Rusnok)
 
Svědectví Alicja Lazarczyká.   (0:30)
 
Jurek Lazarczyk - Krize víry   (12:30)
 
Lukáš 7:18-28   (18:00)
   O tom všem se dověděl Jan od svých učedníků. Zavolal si dva z nich a poslal je k Ježíšovi s otázkou: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ti muži k němu přišli a řekli: „Poslal nás Jan Křtitel a ptá se: Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. Odpověděl jim: „Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Když Janovi poslové odešli, začal Ježíš o něm mluvit k zástupům: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo mají skvělý šat a žijí v přepychu, jsou v královských palácích. Nebo co jste vyšli zhlédnout? Proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘ Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten nejmenší v království Božím jest větší nežli on.
 
Krize může nastat u každého.   (22:00)
 
Lukáš 1:15   (24:30)
   Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým.
 
Lukáš 1:41   (25:00)
   Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým.
 
Lukáš 1:76   (25:00)
   A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu.
 
Lukáš 1:80   (25:30)
   Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.
 
Ježíš Kristus má skvělý plán pro všechny.   (28:30)
 
Lukáš 2:1-3   (29:00)
   V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.
   
Lukáš 2:16   (30:00)
   Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
 
Lukáš 2:21-22   (31:00)
   Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“
 
Lukáš 3:18-20   (34:00)
   A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení.
 
Neexistuje recept, který nás chrání před krizí.   (37:00)
 
Tři pravidla, abychom byli plni slova Božího.   (40:30)
1. Poznejte slovo Boží.
2. Přijmi slovo Boží. (Jistota Božího slova)
3. Praktikuj Boží slovo.
 
Dvě zásadní součásti krize.   (45:30)
1. Pochybnosti.   (46:00)
2. Ztráta sebe sama (své autority)   (57:00)
 
Lukáš  7:23   (55:00)
   A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.
 
Závěrečné shrnutí.   (65:00)
1. Každý prožíváme krize.   (65:30)
2. Nikdo a nic nás před krizí neochrání.   (66:00)
3. Nebojme se mluvit o své krizi. (Neschovávejme se)   (66:30)
4. Modleme se za sebe.   (67:30)
5. Nepohrdejme těmi, kdo prochází krizí.   (69:30)
6. Modleme se za ty, kteří jsou v krizi.   (70:00)
 
Židům 2:16   (73:30)
   Neujímá se přece andělů, ale ‚ujímá se potomků Abrahamových.
 
Židům 4:16   (75:00)
   Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
 
Oslav Ježíše
 
Jan 12:23-28
   Ježíš jim odpověděl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“ „Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Z nebe zazněl hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“

Místo pro Ježíše
 
Jan 8:34-40
   Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Vím, že jste potomci Abrahamovi; ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u Otce; a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.“ Odpověděli mu: „Náš otec je Abraham.“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahamovy, jednali byste jako on. Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal.