Stáhnout

 

Svědectví sestry Markéty.   (0:00)

 

Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jan 3:1-10   (6:00)

   Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ Ježíš mu řekl: „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?

 

Matouš 16:16   (10:00)

   Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“

 

Skutky 13:46   (13:00)

   Ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili: „Vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům.

 

Matouš 3:17   (13:30)

   A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“

 

Jan 6:63   (20:30)

   Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

 

Jan 5:46   (21:30)

   Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.

 

První list Petrův 1:9   (30:30)

   a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

 

Jan 14:9   (34:30)

   Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?

 

První list Janův 5:1-3   (40:30)

   Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká

 

Stáhnout

 

 Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 Židům 10:1-7   (0:00)

   V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není s to hříchy odstranit. Proto Kristus říká, když přichází na svět: ‚Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení. Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno.‘

 

Jan 8:58   (6:30)

   Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“

 

Jan 10:30   (7:00)

   Já a Otec jsme jedno.“

 

Matouš 24:12   (13:00)

   a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

 

Jan 14:16-17   (15:00)

   a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

 

Galatským 3:1   (17:00)

   Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!

 

Jan 1:17   (25:00)

   Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

 

Jan 14:6   (33:00)

   Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

 

Židům 10:7   (37:00)

   Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno.‘

 

Římanům 11:36   (39:00)

   Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

 

Stáhnout

Svědectví sestry Jolany.   (0:00)

 

Svědectví Ducha svatého.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Skutky apoštolů 1:4-9   (5:30)

   Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.

 

Numeri 21:8   (14:30)

   Pán Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.

 

Jan 3:14   (17:30)

   Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,

 

První list Korintským 2:11   (21:30) 

   Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.

 

První list Janův 3:10   (29:00)

   Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra.

  

Jan 20:19   (35:30)

   Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“

 

Židům 10:38   (46:00)

   Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.‘

 

 

Stáhnout

Svědectví sestry Marty.   (0:00)

 

Řekl jsem: jste bohové.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 Jan 10:32-38   (2:30)

   Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“ Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘ Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit – jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn? Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi! Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“

 

Lukáš  9:23   (8:30)

   Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.

 

Římanům 7:18-19   (9:00)

   Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.

 

Jan  15:3   (11:30)

   Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.

 

Lukáš 8:35   (18:00)

   Lidé se šli podívat, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a chová se rozumně. A zděsili se.

 

Matouš 22:37   (37:30)

   On mu řekl: „‚Miluj Pána, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘

 

Marek 2:16-17   (43:30)

   Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: „Jak to, že jí s celníky a hříšníky?“ Ježíš to uslyšel a řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

 

Matouš  28:18   (45:00)

   Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

 

Matouš 19:29   (47:30)

   A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.

 

Stáhnout

 

Blaze těm, kterým Pán nepočítá hřích.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Římanům 4:3-8   (0:00)

   Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků: ‚Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Pán nepočítá hřích.‘

 

Římanům 6:23   (3:00)

   Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

 

První list Janův 2:12   (12:00)¨

   Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.

 

Římanům 3:23   (22:00)

   všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

 

Třetí list Janův 1:4   (23:30)

   Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.

 

Židům 11:3   (31:00)

   Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.

 

Jan 13:27   (37:00)

   Tehdy, po té skývě, vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: „Co chceš učinit, učiň hned!“

 

Zjevení Janovo 12:12   (41:00)

    Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“