Stáhnout

Svatí buďte, neboť já jsem svatý.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První list Petrův 1:13-20   (1:00)

   Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘ Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

 

Jan 5:35-36   (15:00)

   Jan byl svíce hořící a zářící, a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle. Svědectví, které mám já, je větší než Janovo: skutky, jež mi Otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal. je větší než Janovo: skutky, jež mi Otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal.

 

Filipským 2:6   (18:30)

   Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

 

Leviticus 20:26   (27:30)

   Budete svatí pro mne, neboť já Pán jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.

 

Lukáš 16:14   (35:30)

   Toto vše slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu.

 

Filipským 3:20   (43:30)

   My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.