Vytisknout

 

Stáhnout

Nemáme podíl s nevěřícími.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Druhý list Korintským 6:14-18   (4:00)

   Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Pán a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Pán zástupů ‘.

 

Efezským 1:22-23   (8:30)

   ‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

 

Jan 14:6   (10:30)

   Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

 

Exodus 20:2   (20:30)

   „Já jsem Pán, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

 

Druhý list Korintským 13:5   (31:30)

   Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!

Zobrazení: 1323