Stáhnout

 

 

Víra nehledá důkazy, víra hledá Boha.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 Židům 11:1-6   (0:30)

   Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Ábel věřil, a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary; protože věřil, ‚ještě mluví, ač zemřel‘. Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. ‚Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal.‘ Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

 

Jan 1:18   (6:00)

   Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

 

První list Tesalonickým 5:19   (12:00)

   Plamen Ducha nezhášejte,

 

Jan 7:34   (22:30)

   Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete.“

 

Lukáš 20:22-15   (25:30)

   Je nám dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?“ Ježíš však prohlédl jejich záludnost a řekl jim: „Ukažte mi denár! Čí má obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Řekl jim: „Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

 

Malachiáš 3:8-9   (29:00)

   Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: ‚Jak tě okrádáme?‘ Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod!

 

Exodus 20:15   (30:00)

   Nepokradeš.

 

Lukáš 12:10   (37:00)

  Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá Duchu svatému, odpuštěno nebude.

 

Jan 15:6   (38:00)

   Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.