Stáhnout

 Martin Juha - Krátké povzbuzení.  (0:00)

Učedníci Ježíše Krista vyhánějí démony.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Skutky apoštolské 19:13-16   (2:30)

   Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel.“ Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl: „Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“ Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran.

 

Lukáš  22:3   (19:30)

   Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.

 

Matouš 16:18   (21:30)

   A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

 

Leviticus 26:13   (30:00)

   Já jsem Pán, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.“

 

 

Stáhnout

 

Ježíš je chléb života.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jan 6:30-37   (0:30)

   Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,

 

Jan 8:32   (6:30)

    Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

 

Židům 12:6   (10:00)

   Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.‘

 

Láska znamená znát Boha tak, jako ho zná Syn.   (10:30)

 

Exodus 16:15   (14:00)

   Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (To je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Pán za pokrm.

 

Jan 4:22   (14:30)

   Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.

 

Jan 8:56   (16:00)

   Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.“

 

Zjevení Janovo 12:9   (17:30)

   A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

 

První list Tesalonickým 5:19   (25:30)

   Plamen Ducha nezhášejte,

 

 

Stáhnout

 

Všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Žalm 16   (0:00)

   Pamětní zápis ; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! Pravím Pánu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není. Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím , těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno: „Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy . Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty. Pán je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Pane. Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! Dobrořečím Pánu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. Pána stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

Filipským 2:21   (4:30)

   všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše. 

 

Žalm 16:8-9   (8:00)

   Pána stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo,

 

Skutky 16:6   (10:30)

   Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou.

 

První list Korintským 7:31  (13:00)

     a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí.   (Bible21)

 

Stáhnout

 

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Efezským 5:3-15   (3:00)

   O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

Lukáš 10:18   (11:00)

   Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.

 

Matouš 12:31   (13:30)

   Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.

 

Druhý list Korintským 13:5   (15:30)

   Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!

 

Lukáš 13:33   (27:00)

   Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.“

 

Jan 8:31-32   (32:30)

   Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

 

Matouš 27:40   (33:30)

   a říkali: „Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“

 

Efezským 5:11-14   (39:00)

   Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.