Stáhnout 

Bůh je vítěz.

  

 

 

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Zjevení Janovo 12:3-12 - Bible21  (0:00)

   Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: „Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před Bohem. Zvítězili však nad ním krví Beránek a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do smrti. Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“

 

Jan 11:25   (6:00)

   Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

 

Genesis 3:24 - Bible21   (14:00) 

   Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

 

Zjevení Janovo 3:21   (23:00)

   Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu.

 

Izaiáš 45:7 - Bible21   (28:00)

   Já formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Pán to všechno působím.

 

Jan 11:25   (33:30)

   Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

 

Ezechiel 28:16 - Bible21   (35:00)

   Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem tě vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny!

 

Stáhnout

 

Obnovte se duchovním smýšlením.

 

Svědectví naší sestry Štěpánky.   (0:00)

Svědectví našeho bratra Igora Rogiho, o tom jak se setkal s Ježíšem.   (3:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Marek 10:18 - Lukáš 18:19   (7:30)

   Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš ‚dobrý‘? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.

 

Marek 3:28-35   (8:00)

   Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“ To pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha.“ Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel. Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“

 

Jan 10:30   (9:30)

   Já a Otec jsme jedno.“

 

Jan 1:14   (14:30)

   A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

 

Efezským 4:22-24  (36:30)

   Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

 

 

Stáhnout

 

Otec, který plní svá zaslíbení.

 

Svědectví naší sestry Evy Liscové o tom jak se setkala s Ježíšem.   (0:00)

Tereza Šímová a její svědectví z evangelizace.   (2:30)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Římanům 9:9   (4:00)

   Slovo zaslíbení zní takto: ‚V určený čas přijdu, a Sára bude mít syna.‘

 

 Galatským 4:23   (7:00)

   Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení.

  

Jeremjáš 1:12   (9:30)

   Pán mi řekl: „Viděl jsi dobře. Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo.“

 

 První list Korintským 2:9   (17:30)

   Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘

 

Židům 10:23   (19:00)

   Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

 

 Genesis 15:1-6   (28:00)

   Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Pánovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“ Abram však řekl: „Panovníku Pane, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer.“ Abram dále řekl: „Ach, nedopřáls mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu?“ Pán však prohlásil: „Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna.“ Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ Abram Pánovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.

 

Stáhnout 

Každý má své Getsemane.

  

 

 

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Matouš 26:38-46   (0:00)

   Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“ A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků.  Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.“

 

Žalm 69:21 (3:00)

  Srdce potupou mi puká, jsem jak ochrnulý. Na soucit jsem čekal, ale marně; na ty, kdo by potěšili – nenašel se nikdo.

 

Lukáš 22:43-45   (6:30)

   Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli.

 

 

Matouš 26:38 (10:30)

   Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“

 

Soudců 16:16-17   (11:30)

   Když ho po celé dny obtěžovala svými řečmi a dotírala na něho, že z toho byl až k smrti unaven, otevřel jí své srdce dokořán a řekl jí: „Nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, protože jsem od života své matky Boží zasvěcenec. Kdybych byl oholen, má síla by ode mne odstoupila, zeslábl bych a byl bych jako každý člověk.“

 

Židům 4:15   (17:30)

   Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.

 

Židům 2:18   (17:30)

   Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

 

 

Marek 11:25   (19:00)

   A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“

 

 

Izaiaš 53:4   (21:00)

   Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

 

 

Matouš 26:46   (21:30)

   Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.“

 

Matouš 26:53-54   (22:00)

   Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů? Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?“

 

Galatským 5:24   (24:00)

   Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.

 

Římanům 6:6   (24:00)

   Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.

 

Židům 6:4-6   (27:00)

   Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.

 

Stáhnout

 

Jeden Bůh a Otec všech.

 

Svědectví z Anglie - Jarda Šídlo.   (0:00)

 

   

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Efezským 4:1-13   (8:00)

   Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno: ‚Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.‘ Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

 

Genesis 2:7   (15:00)

   I vytvořil Pán Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

 

Jan 6:63   (16:30)

   Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

 

Jan 4:24   (16:30)

   Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

 

Židům 11:27   (23:00)

   Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl.

 

Lukáš 7:28   (29:30)

   Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten nejmenší v království Božím jest větší nežli on.

 

Jan 11:25   (30:30)

   Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

 

Matouš 28:18   (31:00)

   Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

 

Žalm 119:89   (32:00)

   Věčně, Páne, stojí pevně v nebesích tvé slovo.

 

 Lukáš 9:35   (38:00)

   A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“

 

Jan 11:25-26   (41:30)   

   Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“