Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Člověk, který stál před Bohem.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Skutky apoštolů 10:23-33   (0:00)

   Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho doprovázelo. Nazítří přišli do Cesareje. Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil vstát a řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“ Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k nim: „Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod.“ Kornélius odpověděl: „Jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Joppe a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. ‘ Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil.“

 

Římanům 10:17   (3:00)

   Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

 

Skutky apoštolů 10:25   (8:30)

   Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu.

 

Skutky apoštolů 10:33   (11:30)

   Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil.“

 

Skutky apoštolů 10:26   (14:30)

   Ale Petr jej přinutil vstát a řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“

 

Židům 13:8   (19:30)

   Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

 

Marek 16:20   (20:00)

   Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.

 

Matouš 28:20   (21:00)

   a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

 

Jan 1:12   (25:00)

   Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

 

Skutky apoštolů 1:8   (30:00)

   ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

 

Matouš 6:33   (33:30)

   Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

 

Stáhnout

 

Bůh zná vše.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Žalm 147:1-11   (2:00)

   Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Pán buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Pán se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. Pějte Pánu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Pán má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

 

Jób 37:16   (4:00)

   Víš něco o tom, jak plují oblaka, a vůbec něco o divech Vševědoucího?   

 

První list Janův 3:20   (4:30)

   ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko!

 

 První list Korintským 3:19   (8:00)

   Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: ‚Nachytá moudré na jejich vychytralost;‘

 

Žalm 139:1-7   (8:30)

   Pro předního zpěváka. Davidův, žalm . Pane, zkoumáš mě a znáš mě . Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo , kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Pane, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?

 

Žalm 34:18-19   (15:00)

   Ty, kdo úpěli, Pán slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Pán je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je zdeptán.

 

Stáhnout 

Víra která se osvědčuje v desátcích.

  

 

Svědectví naší sestry Štěpánky.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Ageus 1:15 - Bible21   (2:00)

   Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Pánovo judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu: „Tak praví Pán zástupů – Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Pánův chrám.‘“ Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Pánovo: „Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém. Tak praví Pán zástupů: Všimněte si, jak se vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. Já pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví Pán. Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Pán zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na  víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete.“ Zerubábel, syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Pána, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Pán, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní před Pánem. Ageus, Pánův posel, pak lidu vyřídil Pánovo poselství: „Já jsem s vámi, praví Pán.“ Pán tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Pána zástupů, svého Boha. Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia,

 

Druhý list Timoteovi 2:7 - Bible21   (13:30)

   Přemýšlej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všechno pochopil.

 

Jan 6:67-68   (17:30)

   Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.

 

 Zjevení Janovo 7:14-15 - Bible21   (19:00)

   Odpověděl jsem: „Pane můj, ty víš.“ Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi

   

 Lukáš 11:41-42 - Bible21   (41:30)

    Dejte chudým, co máte v mísách, a hle – všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat.

 

Stáhnout 

Bůh je věčný život.

  

 

Svědectví naší sestry Vlasty Žižkové o tom jak se setkala s Ježíšem.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 Jan 17:1-11 - Bible21   (6:00)

   Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta chvíle – oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich. Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.

 

 Jeremiáš 12:13 - Bible21   (18:00)

   Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se budou dřít. Tím, co sklidí, budou zahanbeni, až je prudkým hněvem stihne Pán.“

 

Lukáš 21:36   (22:00)

   Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

 

Jeremiáš 48:11 - Bible21   (24:30)

   Moáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelil, nemusel odejít do vyhnanství. A proto chutná tak jako vždy, jeho vůně se nemění.

 

Druhý list Korintským 12:9 - Bible21   (31:30)

   ale řekl mi: „Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.“ Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc.

 

hostgator coupon code 30 off
Friday the 24th