Stáhnout

 

Člověk, který stál před Bohem.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Skutky apoštolů 10:23-33   (0:00)

   Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho doprovázelo. Nazítří přišli do Cesareje. Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil vstát a řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“ Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k nim: „Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod.“ Kornélius odpověděl: „Jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Joppe a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. ‘ Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil.“

 

Římanům 10:17   (3:00)

   Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

 

Skutky apoštolů 10:25   (8:30)

   Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu.

 

Skutky apoštolů 10:33   (11:30)

   Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil.“

 

Skutky apoštolů 10:26   (14:30)

   Ale Petr jej přinutil vstát a řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“

 

Židům 13:8   (19:30)

   Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

 

Marek 16:20   (20:00)

   Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.

 

Matouš 28:20   (21:00)

   a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

 

Jan 1:12   (25:00)

   Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

 

Skutky apoštolů 1:8   (30:00)

   ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

 

Matouš 6:33   (33:30)

   Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

 

Stáhnout

 

Bůh zná vše.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Žalm 147:1-11   (2:00)

   Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Pán buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Pán se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. Pějte Pánu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Pán má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

 

Jób 37:16   (4:00)

   Víš něco o tom, jak plují oblaka, a vůbec něco o divech Vševědoucího?   

 

První list Janův 3:20   (4:30)

   ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko!

 

 První list Korintským 3:19   (8:00)

   Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: ‚Nachytá moudré na jejich vychytralost;‘

 

Žalm 139:1-7   (8:30)

   Pro předního zpěváka. Davidův, žalm . Pane, zkoumáš mě a znáš mě . Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo , kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Pane, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?

 

Žalm 34:18-19   (15:00)

   Ty, kdo úpěli, Pán slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Pán je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je zdeptán.

 

Stáhnout 

Víra která se osvědčuje v desátcích.

  

 

Svědectví naší sestry Štěpánky.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Ageus 1:15 - Bible21   (2:00)

   Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Pánovo judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu: „Tak praví Pán zástupů – Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Pánův chrám.‘“ Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Pánovo: „Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém. Tak praví Pán zástupů: Všimněte si, jak se vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. Já pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví Pán. Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Pán zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na  víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete.“ Zerubábel, syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Pána, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Pán, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní před Pánem. Ageus, Pánův posel, pak lidu vyřídil Pánovo poselství: „Já jsem s vámi, praví Pán.“ Pán tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Pána zástupů, svého Boha. Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia,

 

Druhý list Timoteovi 2:7 - Bible21   (13:30)

   Přemýšlej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všechno pochopil.

 

Jan 6:67-68   (17:30)

   Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.

 

 Zjevení Janovo 7:14-15 - Bible21   (19:00)

   Odpověděl jsem: „Pane můj, ty víš.“ Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi

   

 Lukáš 11:41-42 - Bible21   (41:30)

    Dejte chudým, co máte v mísách, a hle – všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat.

 

Stáhnout 

Bůh je věčný život.

  

 

Svědectví naší sestry Vlasty Žižkové o tom jak se setkala s Ježíšem.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 Jan 17:1-11 - Bible21   (6:00)

   Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta chvíle – oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich. Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.

 

 Jeremiáš 12:13 - Bible21   (18:00)

   Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se budou dřít. Tím, co sklidí, budou zahanbeni, až je prudkým hněvem stihne Pán.“

 

Lukáš 21:36   (22:00)

   Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

 

Jeremiáš 48:11 - Bible21   (24:30)

   Moáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelil, nemusel odejít do vyhnanství. A proto chutná tak jako vždy, jeho vůně se nemění.

 

Druhý list Korintským 12:9 - Bible21   (31:30)

   ale řekl mi: „Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.“ Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc.