Stáhnout 

Vítězství je za dveřmi.

(Společné shromáždění v Horšovském Týně)

Do českého jazyka tlumočí: Daniel Nam.

David Price

  

 Chvála: Já jsem vysvobozen. (2:00)

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Druhý list Korintským 2:14-15. (6:30)

   Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. 

 

Marek 7:21. (8:00)

   Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, 

 

Jeremjáš 18:1-6. (8:30)

   Slovo, které se stalo od Pána k Jeremjášovi: "Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova." Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo Pánovo: "Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? je výrok Pánův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. 

 

Žalm 46:10. (10:30)

   Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. 

 

Izaiáš 64:7. (13:00)

   Ale nyní, Pane, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.

 

Římanům 9:21. (14:00)

   Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? 

 

Římanům 8:28   (15:30)

   Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

 

Pláč Jeremjášův 4:2. (17:30)

   Vzácní synové Sijónu, cenění nad ryzí zlato, jak jsou pokládáni za hliněné džbány, vyrobené rukou hrnčíře! 

 

Ezechiel 36:26. (18:00)

   A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 

 

 

Kelton Black

 

 

První Samuelova 17:45. (47:00)

   Ale David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Pána zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. 

 

První Samuelova 17:46. (50:30)

 

   Ještě dnes mi tě Pán vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. 

 

Stáhnout 

Bůh který hledá víru.

  

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Lukáš 16:19-31 - Bible21 (0:30)

   "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!' ‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.' On na to řekl: ‚Prosím tě, otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - ať je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky,' řekl Abraham. ‚Ať poslouchají je!' ‚To ne, otče Abrahame,' boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.' On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'" 

 

Zjevení Janovo 22:13. (12:00)

   Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. 

 

Jan 10:14. (13:00)

   Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, 

 

Jan 1:4. (29:00)

   V něm byl život a život byl světlo lidí.

 

Stáhnout 

Bůh je pastýř.

  

 

Radek Žižka, svědectví z evangelizace.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Žalm 23:1-6 - Bible21   (2:30)

   Žalm Davidův. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Pánově po dlouhý, věčný čas.

 

 Jan 1:18   (4:30)

   Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.

 

Jan 14:28   (10:30)

  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

 

Filipským 2:6   (18:00)

   Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

 

Lukáš 13:18-19   (20:00)

   Tehdy řekl: "Čemu se podobá Boží království? K čemu ho přirovnám? Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzal, hodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jehož větvích se uhnízdili ptáci."

 

Stáhnout

 

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

 

 

Svědectví naší sestry Markéty Březinové.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Ezechiel 37:1-14 - Bible21   (14:30)

   Spočinula na mně ruka Pánova. Pán mě svým Duchem odvedl pryč a postavil mě doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mě mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Pane," odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Pánovo! Toto praví Panovník Pán těmto kostem: Hle, já do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že já jsem Pán." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, náhle se ozval hluk: kosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem a jak se svrchu potahují kůží. Ducha však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu - Tak praví Panovník Pán: Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ať ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský, nesčíslný šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.' Nuže, prorokuj a řekni jim - Tak praví Panovník Pán: Hle, já otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že já jsem Pán - až otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že já jsem Pán. Jak jsem řekl, tak učiním, praví Pán." 

 

Zjevení Janovo 2:2-5 - Bible21   (21:00)

   Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl jsi únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa.

 

 Jan 8:52 - Bible21   (26:30)

   „Teď víme jistě, že jsi posedlý!“ řekli mu Židé. „Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová mé slovo, navěky nezakusí smrt.‘

 

Jan 8:55 - Bible21   (27:00)

   ale neznáte ho. Já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo.

 

Jan 14:23-24 - Bible21   (27:30)

   Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo.