Stáhnout

 

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

 

 

Svědectví naší sestry Markéty Březinové.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Ezechiel 37:1-14 - Bible21   (14:30)

   Spočinula na mně ruka Pánova. Pán mě svým Duchem odvedl pryč a postavil mě doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mě mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Pane," odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Pánovo! Toto praví Panovník Pán těmto kostem: Hle, já do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že já jsem Pán." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, náhle se ozval hluk: kosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem a jak se svrchu potahují kůží. Ducha však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu - Tak praví Panovník Pán: Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ať ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský, nesčíslný šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.' Nuže, prorokuj a řekni jim - Tak praví Panovník Pán: Hle, já otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že já jsem Pán - až otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že já jsem Pán. Jak jsem řekl, tak učiním, praví Pán." 

 

Zjevení Janovo 2:2-5 - Bible21   (21:00)

   Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl jsi únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa.

 

 Jan 8:52 - Bible21   (26:30)

   „Teď víme jistě, že jsi posedlý!“ řekli mu Židé. „Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová mé slovo, navěky nezakusí smrt.‘

 

Jan 8:55 - Bible21   (27:00)

   ale neznáte ho. Já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo.

 

Jan 14:23-24 - Bible21   (27:30)

   Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo.