Vytisknout

 

Stáhnout 

Vítězství je za dveřmi.

(Společné shromáždění v Horšovském Týně)

Do českého jazyka tlumočí: Daniel Nam.

David Price

  

 Chvála: Já jsem vysvobozen. (2:00)

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Druhý list Korintským 2:14-15. (6:30)

   Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. 

 

Marek 7:21. (8:00)

   Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, 

 

Jeremjáš 18:1-6. (8:30)

   Slovo, které se stalo od Pána k Jeremjášovi: "Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova." Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo Pánovo: "Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? je výrok Pánův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. 

 

Žalm 46:10. (10:30)

   Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. 

 

Izaiáš 64:7. (13:00)

   Ale nyní, Pane, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.

 

Římanům 9:21. (14:00)

   Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? 

 

Římanům 8:28   (15:30)

   Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

 

Pláč Jeremjášův 4:2. (17:30)

   Vzácní synové Sijónu, cenění nad ryzí zlato, jak jsou pokládáni za hliněné džbány, vyrobené rukou hrnčíře! 

 

Ezechiel 36:26. (18:00)

   A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 

 

 

Kelton Black

 

 

První Samuelova 17:45. (47:00)

   Ale David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Pána zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. 

 

První Samuelova 17:46. (50:30)

 

   Ještě dnes mi tě Pán vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. 

Zobrazení: 658