Vytisknout

 

Stáhnout 

Bůh který hledá víru.

  

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Lukáš 16:19-31 - Bible21 (0:30)

   "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!' ‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.' On na to řekl: ‚Prosím tě, otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - ať je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky,' řekl Abraham. ‚Ať poslouchají je!' ‚To ne, otče Abrahame,' boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.' On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'" 

 

Zjevení Janovo 22:13. (12:00)

   Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. 

 

Jan 10:14. (13:00)

   Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, 

 

Jan 1:4. (29:00)

   V něm byl život a život byl světlo lidí.

Zobrazení: 511