Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Bůh je láska.

 

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Matouš 22:36-39. - Bible21 (4:00)

   "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' 

 

První list Korintským 13:1-8. - Bible21 (9:00)

   Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty umlknou, poznání - to pomine. 

 

První list Korintským 13:13 - Bible21. (10:00)

   Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska. 

 

První list Janův 3:18 - Bible21. (11:00)

   Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. 

 

Jakub 2:26. (11:30)

   Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. 

 

 Jan 15:13 - Bible21. (14:30)

   Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 

 

První list Janův 4:18. (17:00)

   Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

 

Stáhnout 

 

 Milovat Boha, znamená milovat Jeho slovo.

  

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Svědectví naší sestry Štěpánky. (0:00)

 

Jan 8:34-47 - Bible21. (3:30)

   Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste Abrahamovy skutky. Vy mě ale chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce." "My jsme se nenarodili ze smilstva," odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ale protože já říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." 

 

Jan 14:6   (12:00)

   Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

 

Matouš 11:28. (20:00)

   Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

 

Jan 5:14. (35:00)

   Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!" 

hostgator coupon code 30 off