Stáhnout 

 

Narodit se z Ducha.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Jan 3:1-12 - Bible21 (0:00)

   Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království." "Jak se může člověk narodit, když je starý?" řekl na to Nikodém. "Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?" Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." "Jak se to může stát?" zeptal se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské? 

 

Římanům 2:15. (6:00)

   Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí. 

 

Židům 6:4-6 - Bible21 (25:30)

   Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího Syna, znovu by ho vydávali potupě! 

 

Jan 14:6. (32:00)

   Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 

 

Marek 10:18. (33:00)

   Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. 

 

Stáhnout 

 

Bůh, který je světlem.

  

Svědectví: Markéta Březinová. (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První list Janův 1:1-5 - Bible21 (9:00)

   Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. 

 

Genesis 1:3-4 - ČSP. (11:30)

   I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. 

 

Matouš 13:30 - Bible21. (12:30)

   Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.'" 

 

Jan 1:5 - Bible21. (14:30)

   A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. 

 

Exodus 10:21-23 - ČEP  (16:00)

   Pán řekl Mojžíšovi: „Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota, že se dá nahmatat.“ Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny. Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

 

Jan 14:6 - Bible21. (19:00)

"Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 

 

List Judův 1:13 - Bible21. (19:30)

   divoké mořské vlny chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. 

 

 Římanům 9:15 - Bible21. (29:00)

   Už Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." 

 

Jan 16:27 - Bible21   (30:00)

   Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. 

 

Stáhnout

 

 

 

Bůh je láska.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Matouš 22:36-39. - Bible21 (4:00)

   "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' 

 

První list Korintským 13:1-8. - Bible21 (9:00)

   Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty umlknou, poznání - to pomine. 

 

První list Korintským 13:13 - Bible21. (10:00)

   Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska. 

 

První list Janův 3:18 - Bible21. (11:00)

   Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. 

 

Jakub 2:26. (11:30)

   Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. 

 

Jan 15:13 - Bible21. (14:30)

   Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 

 

 První list Janův 4:18. (17:00)

   Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

 

Stáhnout 

 

 Milovat Boha, znamená milovat Jeho slovo.

  

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Svědectví naší sestry Štěpánky. (0:00)

 

Jan 8:34-47 - Bible21. (3:30)

   Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste Abrahamovy skutky. Vy mě ale chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce." "My jsme se nenarodili ze smilstva," odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ale protože já říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." 

 

Jan 14:6   (12:00)

   Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

 

Matouš 11:28. (20:00)

   Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

 

Jan 5:14. (35:00)

   Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!"