Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout 

 

Ježíš přišel spasit člověka.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Židům 2:5-18 - Bible21 (2:30)

   Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vidíme ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení. Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou totiž všichni z jednoho Otce. Proto se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění tě budu velebit." Jinde říká: "Já na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle, já a děti, které mi dal Bůh." A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. 

 

Genesis 1:27. (10:00)

   Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 

 

 Matouš 6:11. (20:00)

   Náš denní chléb dej nám dnes. 

 

Lukáš 9:23. (23:00)

   Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. 

 

Jeremiáš 6:15 - Bible21. (35:00)

   Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se v čas zúčtování, praví Pán."

 

Stáhnout 

 

`Horlivost pro tvůj dům mne stráví.´

  

 Svědectví naší sestry: Terky Šímové.   (0:00)

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Jan 2:13-25 (2:30)

    Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel  a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mne stráví.´ Židé mu řekli: "Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?" On však mluvil o chrámu svého těla.  Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil.  Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku.

 

 Exodus 13:8-9   (8:30)

    V onen den svému synovi oznámíš: »To je pro to, co mi prokázal Pán, když jsem vycházel z Egypta«.  A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Pánův zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl Pán z Egypta

 

Matouš 15:8   (9:00)

   Oni ho sice ctili rty, ale jejich srdce bylo bylo od Boha daleko.

 

První list Korintským 3:16-17  (11:30)

   Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

 

Lukáš 11:17 (16:00)

   Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá.

 

 Lukáš 19:10   (31:10)

   Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

 

Marek 11:16-17   (31:30)

   nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím.  A učil je: "Což není psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy´? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů."

 

hostgator coupon code 30 off