Stáhnout 

 

Bůh, který nikdy nelže.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

První list Janův 5:9-16 - Bible21. (1:00)

    Když přijímáme lidské svědectví, oč větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový.

 

Zjevení Janovo 3:8. (8:00)

   "Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. 

 

Kazatel 1:9 (10:00)

   Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. 

 

Zjevení Janovo 12:17 - Bible21    (13:30)

   Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. Zastavil se na mořském břehu. 

 

Jan 14:6. (13:00)

   Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 

 

Druhý list Petrův 2:22     (13:30)

   Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: 'Pes se vrátil k vlastnímu vývratku' a umytá svině se zase válí v bahništi. 

 

Exodus 26:30 - Bible21 (19:30)

   Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. 

 

Matouš 11:12 - Bible21 (20:30)

   Ode dnů Jana Křtitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují. 

 

Lukáš 11:52. (21:00)

   Běda vám zákoníkům! Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili." 

 

Genesis 6:4. (24:00)

   Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. 

 

Matouš 24:37. (25:30)

   Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: 

 

Stáhnout 

 

Ježíš přišel spasit člověka.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Židům 2:5-18 - Bible21 (2:30)

   Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vidíme ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení. Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou totiž všichni z jednoho Otce. Proto se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění tě budu velebit." Jinde říká: "Já na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle, já a děti, které mi dal Bůh." A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. 

 

Genesis 1:27. (10:00)

   Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 

 

 Matouš 6:11. (20:00)

   Náš denní chléb dej nám dnes. 

 

Lukáš 9:23. (23:00)

   Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. 

 

Jeremiáš 6:15 - Bible21. (35:00)

   Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se v čas zúčtování, praví Pán."

 

Stáhnout 

 

`Horlivost pro tvůj dům mne stráví.´

  

 Svědectví naší sestry: Terky Šímové.   (0:00)

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Jan 2:13-25 (2:30)

    Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel  a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mne stráví.´ Židé mu řekli: "Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?" On však mluvil o chrámu svého těla.  Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil.  Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku.

 

 Exodus 13:8-9   (8:30)

    V onen den svému synovi oznámíš: »To je pro to, co mi prokázal Pán, když jsem vycházel z Egypta«.  A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Pánův zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl Pán z Egypta

 

Matouš 15:8   (9:00)

   Oni ho sice ctili rty, ale jejich srdce bylo bylo od Boha daleko.

 

První list Korintským 3:16-17  (11:30)

   Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

 

Lukáš 11:17 (16:00)

   Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá.

 

 Lukáš 19:10   (31:10)

   Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

 

Marek 11:16-17   (31:30)

   nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím.  A učil je: "Což není psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy´? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů."