Stáhnout 

 

 

Bůh, který oslaví své jméno.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jan 12:23-28. (0:00)

    Ježíš jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy má být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje; tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď mě z této chvíle'? Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno!" Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." 

 

Jan 10:29. (1:30)

    Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce

 

 Jan 1:1. (5:00)

   Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 

 

Jan 1:14. (5:00)

   To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 

 

Nehemiáš 13:15-21. (9:30)

   V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají na osly a převážejí do Jeruzaléma víno, hrozny, fíky a všemožné náklady. Ještě téhož sobotního dne, kdy ty potraviny prodávali, jsem je varoval. Zdržovali se tam také Tyřané a přiváželi ryby a všemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv proti Izraeli!" Když se tedy v jeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem, ať zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí sobota. Do bran jsem postavil některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého zboží přenocovat venku před Jeruzalémem. Já jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od té doby už v sobotu nechodili. 

 

Exodus 34:21. (11:30)

   Šest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně. 

 

Jan 12:24. (16:00)

   Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. 

 

Jeremiáš 24:3. (17:00)

   "Co vidíš, Jeremiáši?" zeptal se mě Pán. "Fíky," odpověděl jsem. "Ty dobré jsou velmi dobré, ale ty špatné jsou tak špatné, že nejdou jíst." 

 

 Matouš 10:35-39. (24:00)

   Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne. 

 

Matouš 12:48. (25:00)

   On mu však odpověděl: "Kdo je má matka? Kdo jsou mí bratři?" 

 

Stáhnout 

 

 

Smíření s Bohem.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Druhý list Korintským 5:11-21. (0:00)

   Víme, co je to bázeň před Pánem, a proto přivádíme lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomí. Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď už ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

 

 Matouš 28:19    (25:00)

   Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

 

Efezským 2:14-18. (28:30)

    On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil "pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci. 

 

Jan 20:21. (31:00)

   "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako mě poslal Otec, i já posílám vás." 

 

 Matouš 28:18. (33:00)

   Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

 

 

Stáhnout

 

Navraťme své srdce do Božího domu!

 

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Matouš 6:19-22. (0:00)

   „Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou.Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.

 

Matouš 10:37. (2:30)

   Ježíš řekl :Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

 

 Židům 12:6   (13:00)

   Vždyť koho miluje Pán, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna." 

 

Jakub 4:8. (25:30)

   přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. 

 

Zjevení 3:1-6. (17:30)

   "Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který má sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu. Máš ale v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." 

 

První kniha Samuelova 16:7   (20:30)

   Pán ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Pánův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Pán se dívá na srdce.

 

Matouš 23:25-28    (22:30)

   Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti.Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny.Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!

 

Stáhnout 

 

 

Ježíš je dobrý pastýř.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jan 10:1-18. (0:30)

   "Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič, kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám: Já jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život - život v plnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě, jako mě zná Otec a já znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec mě miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce." 

 

 Lukáš 5:24. (4:30)

   Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." 

 

Židům 9:22. (5:00)

   Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění. 

 

Jan 10:7. (7:00)

   Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám: Já jsem dveře ovcí. 

 

Job 34:14-15. (18:00)

   Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! 

 

Jan 6:63. (20:30)

   Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život. 

 

 Matouš 16:24. (28:00)

   Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. 

 

Jan 12:26. (28:00)

   Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje; tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí. 

 

Jan 3:35. (30:00)

   Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. 

 

Stáhnout 

 

Bůh, který je větší než naše srdce.

 

Svědectví Markéta Březinová.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První list Janův 3:7-24. (7:30)

    Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on. Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. Nedivte se, bratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a ví všechno! Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí. A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal. 

 

Jan 1:18. (10:00)

   Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil. 

 

Jan 16:33. (12:30)

   Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - já jsem přemohl svět." 

 

Matouš 12:30. (14:00)

   Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. 

 

Žalmy 23:4. (16:30)

   I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. 

 

Marek 9:23. - ČEP (17:30) 

   Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří." 

 

Exodus 7:2-3.   (27:30)

   Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. Já však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. 

 

Exodus 7:3. - ČEP   (28:00)

   Já však zatvrdím faraónovo srdce a učiním v egyptské zemi mnoho svých znamení a zázraků. 

 

Židům 10:31. (29:00)

   Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha! 

 

Matouš 5:18. (32:00)

   Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. 

 

 Matouš 5:17. (39:00)

   "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.