Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Navraťme své srdce do Božího domu!

 

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Matouš 6:19-22. (0:00)

   „Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou.Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.

 

Matouš 10:37. (2:30)

   Ježíš řekl :Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

 

 Židům 12:6   (13:00)

   Vždyť koho miluje Pán, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna." 

 

Jakub 4:8. (25:30)

   přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. 

 

Zjevení 3:1-6. (17:30)

   "Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který má sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu. Máš ale v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." 

 

První kniha Samuelova 16:7   (20:30)

   Pán ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Pánův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Pán se dívá na srdce.

 

Matouš 23:25-28    (22:30)

   Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti.Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny.Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!

 

Stáhnout 

 

 

Ježíš je dobrý pastýř.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jan 10:1-18. (0:30)

   "Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič, kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám: Já jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život - život v plnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě, jako mě zná Otec a já znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec mě miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce." 

 

 Lukáš 5:24. (4:30)

   Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." 

 

Židům 9:22. (5:00)

   Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění. 

 

Jan 10:7. (7:00)

   Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám: Já jsem dveře ovcí. 

 

Job 34:14-15. (18:00)

   Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! 

 

Jan 6:63. (20:30)

   Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život. 

 

 Matouš 16:24. (28:00)

   Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. 

 

Jan 12:26. (28:00)

   Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje; tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí. 

 

Jan 3:35. (30:00)

   Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. 

 

Stáhnout 

 

Bůh, který je větší než naše srdce.

 

Svědectví Markéta Březinová.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První list Janův 3:7-24. (7:30)

    Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on. Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. Nedivte se, bratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a ví všechno! Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí. A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal. 

 

Jan 1:18. (10:00)

   Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil. 

 

Jan 16:33. (12:30)

   Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - já jsem přemohl svět." 

 

Matouš 12:30. (14:00)

   Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. 

 

Žalmy 23:4. (16:30)

   I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. 

 

Marek 9:23. - ČEP (17:30) 

   Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří." 

 

Exodus 7:2-3.   (27:30)

   Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. Já však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. 

 

Exodus 7:3. - ČEP   (28:00)

   Já však zatvrdím faraónovo srdce a učiním v egyptské zemi mnoho svých znamení a zázraků. 

 

Židům 10:31. (29:00)

   Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha! 

 

Matouš 5:18. (32:00)

   Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. 

 

 Matouš 5:17. (39:00)

   "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.

 

Stáhnout 

 

Moc a autorita Boží.

 

Misijní tým Abante International USA.

Do českého jazyka tlumočí: Daniel Nam.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Zjevení 1:17-18.   (4:00)

   Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: "Neboj se. Já jsem první i poslední,  ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.  

 

Matouš 4:10.   (7:00)

   Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Pánu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'  

 

Matouš 6:24.   (11:00)

   Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.  

 

 Matouš 7:22-23.   (14:00)

   Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?'  A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.' 

 

Matouš 7:28.  (14:30)

   Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;  

 

Matouš 10:28.   (24:00)

   A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. 

 

Matouš 10:32-33.   (27:00)

   Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;  kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. 

 

Matouš 15:12.  (28:00)

   Tu přišli učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?" 

 

Matouš 15:14.   (31:00)

   Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy."  

 

 Matouš 20:18.   (33:30)

   "Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt  

 

Matouš 26:50-55.   (35:30)

   Ježíš mu odpověděl: "Příteli, konej svůj úkol!" Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho.  Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho.  Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.  Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?  Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?"  V té hodině řekl Ježíš zástupům: "Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mne.  

 

Matouš 28:19-20.   (44:00)

   Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."  

 

hostgator coupon code 30 off