Stáhnout 

 

Moc a autorita Boží.

 

Misijní tým Abante International USA.

Do českého jazyka tlumočí: Daniel Nam.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Zjevení 1:17-18.   (4:00)

   Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: "Neboj se. Já jsem první i poslední,  ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.  

 

Matouš 4:10.   (7:00)

   Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Pánu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'  

 

Matouš 6:24.   (11:00)

   Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.  

 

 Matouš 7:22-23.   (14:00)

   Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?'  A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.' 

 

Matouš 7:28.  (14:30)

   Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;  

 

Matouš 10:28.   (24:00)

   A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. 

 

Matouš 10:32-33.   (27:00)

   Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;  kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. 

 

Matouš 15:12.  (28:00)

   Tu přišli učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?" 

 

Matouš 15:14.   (31:00)

   Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy."  

 

 Matouš 20:18.   (33:30)

   "Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt  

 

Matouš 26:50-55.   (35:30)

   Ježíš mu odpověděl: "Příteli, konej svůj úkol!" Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho.  Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho.  Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.  Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?  Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?"  V té hodině řekl Ježíš zástupům: "Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mne.  

 

Matouš 28:19-20.   (44:00)

   Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."