Stáhnout

 

Navraťme své srdce do Božího domu!

 

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Matouš 6:19-22. (0:00)

   „Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou.Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.

 

Matouš 10:37. (2:30)

   Ježíš řekl :Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

 

 Židům 12:6   (13:00)

   Vždyť koho miluje Pán, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna." 

 

Jakub 4:8. (25:30)

   přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. 

 

Zjevení 3:1-6. (17:30)

   "Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který má sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu. Máš ale v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." 

 

První kniha Samuelova 16:7   (20:30)

   Pán ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Pánův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Pán se dívá na srdce.

 

Matouš 23:25-28    (22:30)

   Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti.Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny.Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!