Stáhnout

Kdo plní Boží vůli, trvá na věky.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 První list Janův 2:12-17 - Bible21. (0:00)
   Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. Píšu vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad tím Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. 
 
Jan 15:14 - Bible21 (6:30)
    Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. 
 
Zjevení 2:7 - Bible21   (10:30)
   Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji.
 
První list Korintským 15:28 - Bible21    (14:00)
   Až mu tedy bude všechno poddáno, pak se i sám Syn poddá Tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem.
 
Židům 10:37-39 - Bible21    (30:30)
   "Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se. Můj spravedlivý bude žít z víry, odpadlík je mi však z duše protivný." My ovšem neodpadáme k záhubě, ale věříme k záchraně.

Stáhnout 

 

Jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli?

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Římanům 10:13-21    (0:00)
      `každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen´. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: `Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!´ Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: `Pane, kdo uvěřil naší zvěsti?´ Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.  Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! `Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, do nejzazších končin jejich slova.´ Ptám se tedy: Nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno? Nepochopil; už u Mojžíše se přece říká: `Vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu pošetilému vás popudím k hněvu.´  A Izaiáš má odvahu říci: `Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali.´ O Izraeli však říká: `Každý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému.´
 
Skutky 6:8-10    (5:30)
    Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských a Alexandrijských, a společně se židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít.   Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.
 
Skutky 7:51-53    (6:00)
   Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali!"
 
První list Timoteovi 2:3-4   (15:30)
     To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.  
 
Římanům 3:23    (16:00)
    všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.
 
Římanům 10:16    (26:00)
     Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: `Pane, kdo uvěřil naší zvěsti?´ 
 
 Římanům 10:21    (31:00)
   O Izraeli však říká: `Každý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému.´


Stáhnout

Boží slovo není ve vězení.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 Skutky apoštolské 5:17-25. (0:30)
    Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí; chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: "Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života." Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili: "Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli." Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát. Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim: "Ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid."