Stáhnout 

 

Jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli?

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Římanům 10:13-21    (0:00)
      `každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen´. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: `Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!´ Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: `Pane, kdo uvěřil naší zvěsti?´ Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.  Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! `Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, do nejzazších končin jejich slova.´ Ptám se tedy: Nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno? Nepochopil; už u Mojžíše se přece říká: `Vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu pošetilému vás popudím k hněvu.´  A Izaiáš má odvahu říci: `Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali.´ O Izraeli však říká: `Každý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému.´
 
Skutky 6:8-10    (5:30)
    Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských a Alexandrijských, a společně se židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít.   Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.
 
Skutky 7:51-53    (6:00)
   Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali!"
 
První list Timoteovi 2:3-4   (15:30)
     To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.  
 
Římanům 3:23    (16:00)
    všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.
 
Římanům 10:16    (26:00)
     Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: `Pane, kdo uvěřil naší zvěsti?´ 
 
 Římanům 10:21    (31:00)
   O Izraeli však říká: `Každý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému.´